The future is phygital.

For many, the word “phygital” is already well known. For some this is still “Latin”.

In any case, MS-Word still indicates that you made a spelling mistake by showing a red ripple under the word. The word retail in the Dutch spellcheck also gets the same red wavy line and is therefore still not really admitted to the Dutch language as far as Word's spell check is concerned.

But...leaving that out there, the word phygital is gaining ground and will no longer be a secret to you from now on.

To begin with, phygital is a “neologism”, namely the combination of physical and digital, the mix of physical and online. The word is often used for stores that have a physical offer and also sell that same offer online.

 

 (R)evolution within retail

The retail landscape has evolved very quickly in recent years. We can almost speak of a revolution.

Several elements form the basis here.

COVID-19 was first the big accelerator. An acceleration that could count and was helped by technological evolutions, all online applications, the increased use of media and digitization in general

 

Why phygital?

Why do we speak of phygital?

We think that 'the human being' is the reason. Human? Yes indeed, man is the cause and is the basis.

People as consumers, shoppers, buyers, etc. claim their rightful place in the entire retail process.

For years, retailers have said that they put the customer first. But we saw and heard a lot of brand monologues. When the customer is put in the driver seat, the brand takes a step back and all connection efforts are devised from the customer's point of view.

We put the customer first. He determines and decides whether he wants to get in touch with a brand. As a brand, we can then only do our best to ensure that the customer, at the moment he wants to get in touch, will choose us, digitally or physically.

 

Today's customer journey

Customers take customer journeys. A cyclical process with touchpoints or touchpoints. It is on these points of contact that we must be there as a brand. That we should be able to tell our customer something relevant. It is these touchpoints that are present both physically and digitally.

 

Everything is media

The line between the online and the offline world is becoming thinner. In principle, this line no longer exists for certain customer groups. Soon this line will disappear.

If we consider every point of contact with the customer as “media”, everything, indeed everything, can be regarded as media and communicating with customers becomes relatively easy.

Knowing the different customer groups well is an important condition. The description of the customer target groups as a strong foundation and as the first step to success.

 

The phygital circle

In response to this evolved way of communicating, our strategy and innovation cell (Retail Office 2021) has developed a simple and pragmatic system, a kind of checklist, to be able to approach and manage the communication-connection efforts of the brand with the target group in a clear manner.

As described above, knowing the target group and its retail and media use is the most important condition.

 

Want to know more about our phygital approach?
Contact us at hallo@retailoffice.be, and ask for Sanne, Anne-Katrien or Luc.

 


De toekomst is fygitaal.

Voor velen is het woord “fygitaal” ondertussen al helemaal ingeburgerd. Voor sommigen is dit nog “latijn”.

MS-Word geeft in ieder geval nog steeds aan dat je een spelfout hebt gemaakt door een rode rimpeling onder het woord te laten verschijnen. Het woord retail krijgt tevens ook datzelfde rode golflijntje en is dus ook, wat de spelcheck van Word betreft, momenteel nog steeds niet echt toegelaten tot de Nederlandse taal. 

Maar… dat daarbuiten gelaten kent het woord fygitaal een steile opgang en zal vanaf nu voor jou geen geheim meer zijn. 

Fygitaal is om te beginnen een “neologisme” namelijk de combinatie van fysiek en digitaal, de mix van fysiek  en online. Het woord wordt vaak gebruikt voor winkels die een fysiek aanbod hebben en datzelfde aanbod ook online verkopen. 

 

(R)evolutie binnen de retail 

Het retaillandschap is in de laatste jaren heel snel geëvolueerd. We kunnen bijna spreken van een revolutie.  

Verschillende elementen liggen hier aan de basis. 

COVID-19 was vooreerst de grote accelerator. Een versnelling die kon tellen en geholpen werd in het bijzonder door de technologische evoluties, alle online toepassingen, het toegenomen mediagebruik en de digitalisering in het algemeen. 

 

Waarom fygitaal? 

Waarom spreken wij van fygitaal? 

Wij denken dat ‘de mens’ de reden is. De mens? Ja inderdaad, de mens is de oorzaak en ligt aan de basis. 

De mens als consument, shopper, koper, … claimt de plaats die hem toekomt in het ganse retailproces.  

Jaren hebben retailers gezegd dat ze de klant centraal plaatsen. Maar we zagen en hoorden zeer veel merk-monologen. Als de klant in de ‘driver seat’ wordt gezet neemt het merk een stapje terug en worden alle connectie-inspanningen vanuit de klant bedacht. 

De klant plaatsen we centraal. Hij bepaalt en beslist of hij in dialoog wil gaan met een merk. 

Als merk kunnen we er dan alleen maar voor zorgen dat hij, op het moment dat hij in dialoog met ons wil gaan, digitaal of fysiek voor ons zal kiezen. 

 

De klantenreis vandaag  

Klanten leggen klantenreizen af. Een cyclisch proces met raakpunten of touchpoints. Het is op deze raakpunten dat we er moeten staan als merk. Dat we aan onze klant iets relevant moeten kunnen vertellen. Het zijn deze raakpunten die zowel fysiek als digitaal aanwezig zijn. 

 

Alles is media 

De lijn tussen de online en de offline-wereld wordt dunner. In principe bestaat deze lijn niet meer voor bepaalde klantengroepen. Binnenkort zal deze lijn er voor niemand nog zijn. 

Als we elk raakpunt met de klant als “media” beschouwen kan alles, ja werkelijk alles, als media aanzien worden en wordt communiceren met klanten relatief eenvoudig.  

Het goed kennen van de verschillende klantengroepen is wel de belangrijke voorwaarde. De beschrijving van de klantendoelgroepen als sterke basis en als de eerste stap naar succes. 

 

De fygitale cirkel 

Als antwoord op die geëvolueerde manier van communiceren hebben we met onze cel strategie en innovatie (Retailoffice 2021) een eenvoudig en pragmatisch systeem ontwikkeld, een soort checklist, om de communicatie-connectie-inspanningen van het merk met de doelgroep overzichtelijk te kunnen aanpakken en te sturen.  

Zoals hierboven beschreven is het kennen van de doelgroep en zijn retail- en mediagebruik de meest belangrijke voorwaarde.

 

Wil je meer weten over onze fygital retail-aanpak?
We horen graag van je op hallo@retailoffice.be, vraag naar Sanne, Anne-Katrien of Luc.